Schoolloopbaan

Onderwijsdeelname

Vanaf 1982 heeft KPC Groep scholen en beleidsmedewerkers die werken met Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen ondersteund. Bij de start vond onderzoek plaats naar onderwijsdeelname van woonwagen-, en zigeunerkinderen. Deze bleek dramatisch voor het primair onderwijs en de deelname aan het voortgezet onderwijs was nihil. Sindsdien zijn de schoolloopbanen van Woonwagen, Sinti- en Romakinderen een aantal keer in kaart gebracht.

Studie

In 2001 zijn de trends in de onderwijsdeelname van Woonwagen-, Sinti- en Romakinderen in de 20e eeuw beschreven in de publicatie ‘Onderwijsdeelname van woonwagen- en zigeunerkinderen in de twintigste eeuw. Een trendstudie’. In deze studie zijn alle uitgebrachte evaluatierapporten in de tachtiger en negentiger jaren nader geanalyseerd. Trends zijn beschreven die zich hebben voorgedaan in de ontwikkeling van de onderwijsdeelname van woonwagen-, Sinti- en Romakinderen. Uit deze studie kwam sterk naar voren dat de inspanningen die zijn verricht om deze kinderen deel te laten nemen aan primair en voortgezet onderwijs hun vruchten hebben afgeworpen

Schoolloopbanen in kaart

Ook in de 21e eeuw zijn de schoolloopbanen van WRS-leerlingen in kaart gebracht. Dat gebeurde tot en met het schooljaar 2005 / 2006 met behulp het schoolloopbaansysteem (SLS). Zie onder meer de SLS-rapporten over de schooljaren 2000 / 2001; 2001 / 2002 en 2005 / 2006. In 2006 stopte SLS. Daarna zijn de schoolloopbanen – om uiteenlopende redenen zoals onder andere wet op de privacy en verandering in doelgroepen beleid – vier jaar lang niet gemonitord. Ook het landelijk PRIMA-cohortonderzoek is niet langer mogelijk. De reden hiervan is dat woonwagenkinderen niet langer een uniek leerlinggewicht (0,7) hebben.  In 2008 veranderde OWWZ (onderwijs aan woonwagen en zigeunerkinderen) in OWRS omdat de Woonwagen-, Roma- en Sinti de term zigeuner niet accepteren. In de wetgeving wordt de term nog wel gebruikt. OWRS vertegenwoordigt de gehele groep en culturen beter.

Onderwijsprestaties

Uit het laatste COOL+ onderzoek door ITS (2009) blijkt dat wrs-leerlingen bij het doorlopen van het basisonderwijs op het gebied van taal als rekenen significant zwakker presteren dan landelijk het geval is.

Vanaf het schooljaar 2010 / 2011 is de monitor-nieuwe-stijl gestart. Deze vond in twee achtereenvolgende schooljaren (2010 / 2011 en 2012 / 2013 en 2014 / 2015) plaats voor het primair onderwijs. In deze monitor is zowel aandacht besteed aan schoolbeleid en -visie, als aan factoren die cruciaal zijn voor de onderwijsdeelname van deze leerlingen. Nieuw in deze monitor is de inventarisaties van prestaties (cito scores op het terrein van taal en rekenen). De monitor bevat een kwantitatief deel (geïnventariseerde cijfers) en een kwalitatief deel (bespreking en interpretatie van de verkregen gegevens in een of meerdere overleggen met betrokkenen).
In 2015 en 2017 is de monitor voortgezet onderwijs uitgevoerd over het schooljaar 2013 / 2014 respectievelijk 2015 / 2016.
In de infographic primair onderwijs en infographic voortgezet onderwijs is een samenvatting te vinden van de belangrijkste recente resultaten.