0-6 jaar

Op hoofdlijnen is de onderwijspositie van kinderen van woonwagenbewoners/reizigers de laatste decennia verbeterd, maar voor de Sinti geldt dit minder en voor de Roma in een nog mindere mate. Voor alle drie de groepen is nog sprake van een relatief geringe deelname aan voorschoolse educatie, relatief veel verzuim in het voortgezet onderwijs en minder doorstroom naar vervolgonderwijs en behalen van een startkwalificatie.

Het volgen van basisonderwijs en het bezoeken van een consultatiebureau na een bevalling, zijn inmiddels geaccepteerd en vanzelfsprekend geworden, ook bij WRS-ouders. Maar dat geldt absoluut niet voor het deelnemen aan (niet-verplichte) voorzieningen als voorschoolse educatie en aan opvoedingsondersteuning en/of ouderprogramma’s. En dat zijn nu juist de voorzieningen en aanpakken waarmee we in Nederland ‘onderwijsachterstandenbeleid’ voeren.

 

Voor professionals uit onderwijs, gemeenten en GGD die werken met kinderen en ouders van Reizigers of met een Roma- en Sinti-achtergrond is door OWRS een handreiking opgesteld.

In de notitie geven we een aantal aanbevelingen:

  1. Verbinding maken: bouw aan vertrouwen tussen onderwijsinstellingen en ouders. Consulenten, intermediairs en sleutelfiguren zijn hiervoor van belang.
  2. Het consultatiebureau: leer van concrete situaties waar het goed lukt om WRS-ouders deelname aan de bezoeken op de consultatiebureaus goed loopt, verbeter situaties elders in het land waar dit nog niet vanzelfsprekend is.
  3. Opvoedondersteuning: informeer ouders over opvoedaanpakken en opvoedondersteuningsmogelijkheden. Mogelijk kan in bestaande programma’s op maat aanbod voor WRS-ouders komen.
  4. Ouderprogramma’s: bestaande ouderprogramma’s slaan niet altijd aan voor WRS-ouders. Bezie welke ouderprogramma’s voor deze doelgroep aanslaan.
  5. Voorschoolse educatie: versterk bestaande maatregelen voor bereik WRS-kinderen voor voorschoolse educatie.
  6. Vroegschoolse educatie: organiseer uitwisseling tussen scholen over effectieve aanpak en inzet van middelen in de vroegschool.