Wet- en Regelgeving

Bekostiging PO

Via de Regeling bekostiging personeel PO 2017 – 2018  kunnen scholen die worden bezocht door 4 of meer leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti extra bekostiging ontvangen.

In deze regeling van 17 maart 2017 zijn de bekostigingsbedragen voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Artikel 28 geeft informatie over de bijzondere bekostiging voor zigeunerkinderen en Artikel 29 over leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden.

Leerplicht (PO/VO)

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Voortijdig schoolverlaten (VO)

Jongeren die met een diploma de school verlaten , hebben meer kans op een baan. Daarom wil de Rijksoverheid dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Soms lukt het niet om een startkwalificatie te halen. Bijvoorbeeld door ziekte of persoonlijke problemen. In dat geval moet de leerling een passende oplossing krijgen.

Etnische registratie (PO/VO)

Het kabinetsstandpunt over registratie van persoonsgegevens over etnische herkomst uit 2011. Er wordt ingegaan op het juridische kader, de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en in hoofdstuk 3.2 op de vermeende registratie van Roma in de gemeenten Ede en Enschede.

Schoolverzuim (PO/VO)

De handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim is in oktober 2012 aangepast. Ingrado heeft deze regeling in 2011 samen met het Ministerie van Justitie ontwikkeld. Het doel van deze handleiding is om landelijk tot een meer eenduidig handhavings- en vervolgingsbeleid te komen voor de verschillende vormen van schoolverzuim.

 

Interessante links

Subsidieregeling

Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma (PO/VO)

Projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indirect verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit het ministerie VWS. Per jaar is er 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. De studiebeurzen vallen hier niet onder. Projecten of activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze onder een van de volgende thema’s vallen:

  1. Herinnering Tweede Wereldoorlog;
  2. Tegengaan van discriminatie en vooroordelen;
  3. Versteviging van belangenbehartiging en vertegenwoordiging;
  4. Stimuleren van onderwijs;
  5. Creëren van werkgelegenheid;
  6. Respect voor cultuur en identiteit;
  7. Advies en begeleiding intermediairs.

De informatiebrochure ‘Subsidieregeling voor Sinti en Roma’ is via onderstaande link te downloaden.

© 2019 OWRS. Realisatie door 2manydots