Onderzoek naar effecten van Corona

Onderzoek naar effecten van Corona

Het Nationaal Cohortonderzoek van NRO heeft nieuwe gegevens gepubliceerd over de effecten van de schoolsluitingen ten gevolge van de Corona maatregelen, op basis van de eindtoetsen in mei/juni 2021.

In figuur 5 uit de factsheet is de stand van zaken na anderhalf jaar vergeleken met de vertraging in de leergroei die werd geconstateerd na de eerste en tweede schoolsluiting. We zien dat scholen en leerlingen erin geslaagd zijn een deel van de eerder opgelopen vertraging weer in te halen. Bij begrijpend lezen en spelling onderbouw is de vertraging nog maar half zo groot als deze was na één jaar COVID-19-crisis, en bij spelling bovenbouw is de vertraging zelfs omgezet in een hogere leergroei dan voorheen in een vergelijkbare periode. Alleen bij rekenen-wiskunde zien we dat de vertraging slechts een klein beetje kleiner is geworden. De leerlingen in groep 4 hebben met 0,10 standaarddeviatie de meeste vertraging opgelopen in de leergroei sinds COVID-19, waar dit 0,04 standaarddeviatie is voor groep 5.

Kleuters leerden minder tijdens coronacrisis, vooral op scholen met hoge schoolweging

Ook de inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Het onderzoek vond plaats in de periode mei tot en met juli 2021. De resultaten voor kleuter zijn onlangs gepubliceerd.

Ruim een derde van de scholen gaf aan dat de kleuters (veel) minder hadden geleerd dan in voorgaande jaren. Scholen maakten zich vooral zorgen over de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling en in veel mindere mate over het voorbereidend rekenen. In de gesprekken gaven scholen aan dat de kleuters veel structuur en routines hebben gemist tijdens het afstandsonderwijs. Ook zijn kleuters meer afhankelijk van de schoolse omgeving om tot betekenisvolle interactie en leren te komen. Na de periodes van afstandsonderwijs vroeg de groepsvorming extra aandacht en hadden de RIVM-maatregelen impact op interactie tussen leraar en kind. Dit had volgens de scholen negatieve gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de taalontwikkeling van kleuters.

Scholen met een hoge schoolweging zeiden veel vaker dat de ontwikkelingsgroei van kleuters in vergelijking met andere jaren (veel) lager was dan scholen met een lage en gemiddelde schoolweging: 62 versus 28 %.

Tijdens de coronacrisis konden kleuters met een risico op (taal)achterstanden (doelgroepkleuters) minder gebruik maken van voorschoolse educatie. Dit heeft gevolgen. Ruim een kwart van de scholen in de steekproef en bijna de helft (46 %) van de scholen met een hoge schoolweging zei dat deze leerlingen met een grotere achterstand starten op de basisschool dan voorheen.

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 april willen we stil staan bij de effecten van Corona op OWRS-leerlingen.