Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Menukaart NPO

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zowel op het gebied van leervertraging, als het welzijn van leerlingen. Scholen hebben ruimte om een aanpak te kiezen die het beste bij hun situatie past. Met deze maatregelen kunnen scholen gerichte ondersteuning inzetten voor bijvoorbeeld de woonwagen-, Roma en Sintikinderen die onderwijsachterstand hebben opgelopen.

Tijdpad

De hoofdlijnen van het NPO

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.

  1. Voor het funderend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs, is er 5,8 miljard beschikbaar voor een termijn van 2,5 jaar. Hiervan is 500 miljoen beschikbaar voor de korte termijn, zoals het uitbreiden van bestaande subsidies en het op korte termijn in kaart brengen van achterstanden die zijn ontstaan door Covid19.
  2. Er gaat extra geld naar de scholen voor maatregelen op cognitief, executief en sociaal- emotioneel vlak. Scholen met meer achterstandsleerlingen ontvangen ook meer geld.
  3. Gemeenten ontvangen geld om met partners aanvullend te stimuleren. Zij zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak.
  4. Scholen zetten de middelen in voor effectief bewezen interventies. Zij worden hierbij ondersteund en mogelijke belemmeringen worden weggenomen.
  5. De inhaal-  en ondersteuningsprogramma voor de voorschoolse educatie worden verlengd.

Het is de bedoeling dat scholen voor de zomer van 2021 een analyse uitvoeren om de achterstanden in kaart te brengen. Hiervoor is een schoolscan ontwikkeld. OCW brengt in samenwerking met wetenschappers kansrijke interventies in kaart. Dit is gebeurd in de vorm van een menukaart.

Genoemd worden voor- en vroegschoolse interventies, tutoring (instructie in kleine groepen), professionalisering en coaching van leraren, ouderbetrokkenheid, maatregelen gericht op metacognitie, zelfregulering en welbevinden. Scholen stellen op basis van hun analyse over de opgelopen vertragingen een meerjarenplan op (instemming medezeggenschapsraad), ontvangen geld voor de uitvoering en verantwoorden zich achteraf. Ze informeren gemeenten over hun analyse en hun plannen. Gemeenten analyseren dit en zorgen voor nodige aanvullingen. Dit wordt meegenomen in de Lokaal Educatieve Agenda.

Extra personele ruimte kan worden gevonden bij klassenassistenten, onderwijsassistenten en studenten en leraren met prepensioen. Er wordt voorzien in extra coaching en training voor leerkrachten en schoolleiders.

Besturen met scholen met achterstanden krijgen extra geld om leraren beter te belonen.

Er komen nog diverse ondersteunende maatregelen zoals een kenniscommunity voor kennisdeling ter ondersteuning van het onderwijsveld, expertondersteuning van scholen, een platform van bedrijven die een bijdrage willen leveren. Er wordt een programma ingericht voor monitoring en evaluatie en er komt ook een maatschappelijke begeleidingscommissie.

Op 24 maart 2021 heeft demissionair minister Slob een brief naar alle scholen en besturen gestuurd met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In de brief schetst Slob wat er tot de zomervakantie wordt verwacht van besturen en scholen en wat zij van het ministerie mogen verwachten. De brief gaat ook in op de financiën, de verantwoording en de monitoring. Ook is een tijdlijn opgenomen.