Controle bijzondere PO-bekostiging

Onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs

In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de Inspectie van het Onderwijs in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit om vast te stellen of de scholen in het Primair Onderwijs de bijzondere bekostiging in 2020 voor deze leerlingen terecht hebben ontvangen.

De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor:

 • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in eerste jaar en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
 • Internationaal georiënteerd basisonderwijs
 • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties
 • Leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs
 • Schipperskinderen
 • Materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs
 • Materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs
 • Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) bij basisscholen
 • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroom profiel vervolgonderwijs.

Daarnaast besteedt de Inspectie van het Onderwijs aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag augustus 2019 en de teldatum 1 oktober 2019.

In totaal maken 364 scholen deel uit van deze controle. In augustus 2020 hebben de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Uitzondering hierop vormt de controle op de beloning van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Hierover ontvangen de te controleren scholen en schoolbesturen later dit jaar een brief van de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs voert het onderzoek uit. Het is een specifiek onderzoek zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht en zal jaarlijks plaatsvinden. Uit het onderzoek volgt een conceptrapport waarop het bestuur een reactie kan geven. Vervolgens ontvangt het bestuur het definitieve rapport waarbij, als zij willen, een zienswijze van het bestuur in een bijlage bij het inspectierapport kan worden opgenomen. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlinggegevens zijn betrokken, wordt het rapport van het onderzoek niet openbaar gemaakt.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging. Indien dat het geval is, vindt daar separate communicatie naar het bestuur over plaats. Dit geldt nog niet voor de bekostiging ‘eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in het eerste jaar en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland’. Hiervoor geldt een overgangsjaar, vanaf 2021 kunnen ook hier bevindingen gevolgen hebben voor de bekostiging.

Voor de uitvoering van de controle nemen inspecteurs contact op met de scholen om een afspraak te maken. Dit is aangekondigd in de eerdergenoemde brief. Daarbij is ook een handreiking voor een optimale voorbereiding van het onderzoek verstuurd. Het opvolgen van de aanwijzingen in de handreiking is van belang voor een handige en snelle uitvoering van het onderzoek zowel voor de scholen, de schoolbesturen als voor de Inspectie van het Onderwijs.