Bijzondere bekostiging aanvragen

Wijzigingen in aanvraag bijzondere bekostiging

Een school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van kinderen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti.

Er zijn enkele veranderingen met betrekking tot deze regeling bijzondere bekostiging.

  • OCW ondersteunt scholen met kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti door middel van bijzondere bekostiging. Met deze bekostiging krijgen scholen de ruimte om extra beleid te ontwikkelen ten aanzien van het onderwijs aan de Roma- en Sintikinderen, bijvoorbeeld door extra ondersteuning te bieden aan deze kinderen of in te zetten op onderwijsmaterialen voor de taal- en spelontwikkeling.
  • De regeling hing vóór het schooljaar 2019-2020 samen met de gewichtenregeling voor de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Voorheen werd het aanvullende bedrag dat een school kreeg voor kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti gecorrigeerd indien dezelfde leerling al tot aanvullende achterstandsbekostiging op basis van de gewichtenregeling heeft geleid. Dit is niet langer mogelijk vanaf schooljaar 2019-2020 in verband met de nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen.
  • OCW heeft ervoor gekozen om de regeling aangepast te continueren. Bij 4 of meer kinderen van deze doelgroep per school wordt een bedrag per kind toegekend.
  • Schoolbesturen die bijzondere bekostiging aanvragen dienen aan te kunnen tonen dat het aantal opgegeven kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti klopt. Om dit te kunnen controleren, moet het schoolbestuur een bewijsstuk opnemen in de leerlingenadministratie waaruit blijkt dat het doorgegeven aantal klopt. Het ministerie van OCW kan inzage vragen in de leerlingenadministratie om het doorgegeven aantal te controleren. Dit wordt alleen gedaan door personen die daartoe bevoegd zijn. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de (controle op de) bijzondere bekostiging.
  • Het aanmeldingsformulier van de leerling kan bijvoorbeeld als bewijsstuk dienen. De toestemming die hiervoor bij de ouder moet worden gevraagd moet vrijelijk en uitdrukkelijk gegeven zijn. In het formulier dient aangegeven te worden dat de ouder niet verplicht is om deze gegevens te verstrekken aan de school.  Indien een ouder er voor kiest de gegevens niet te willen delen mag het schoolbestuur hier geen consequenties aan verbinden voor de ouder(s)/het kind. Dit aanmeldingsformulier dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen in het kader van de AVG (die kunt u hieronder downloaden).
  • Een andere mogelijkheid is het werken met de universele ouderverklaring die op de website van DUO staat. De ouderverklaring dient dan als bewijsstuk (Deze ouderverklaring is ook hieronder te downloaden). Het werken met een bewijsstuk was in de vroegere situatie ook al het geval. Maar scholen gingen hier verschillend mee om en dit was in sommige gevallen strijdig met de privacywetgeving. Het is belangrijk dat ouders van kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti expliciete toestemming wordt gevraagd om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Als ouders hier moeite mee hebben dan hebben ze het recht om dit te weigeren.
  • De middelen die scholen hiermee verkrijgen kunnen worden ingezet voor extra begeleiding (b.v. een onderwijsassistent), klassenverkleining en/of spel- en onderwijsmaterialen. Ze zijn niet bedoeld voor het vergoeden van individuele kosten zoals ouderbijdrage, schoolreis e.d.

Ouderverklaring
Aanmeldformulier
Meer informatie over wet- en regelgeving

© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots