Aanpassingen doorgevoerd in regeling bijzondere bekostiging Roma- en Sintikinderen

Enkele veranderingen

Een school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van kinderen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti. Met ingang van oktober 2019 zijn er enkele veranderingen met betrekking tot deze regeling bijzondere bekostiging.

De belangrijkste wijziging is dat er voor het aanvragen van deze middelen voortaan een bewijs nodig is dat wordt opgenomen in de leerlingenadministratie van de aanvragende school. Dat is noodzakelijk in verband met de Wet op de Privacy (AVG). Zonder een bewijs mag een school geen middelen aanvragen en kan daardoor dus geen extra formatie of middelen voor Roma- en Sintikinderen meer verkrijgen. Om de middelen aan te vragen kan een ouderverklaring worden gebruikt of het aanmeldingsformulier van de leerling.

Bij het publiceren van de nieuwe regeling heeft het ministerie van OCW een voorbeeld van de ouderverklaring opgenomen. Helaas waren in de eerste versie teksten opgenomen die veel vragen hebben opgeroepen en die ouders van Roma- en Sintikinderen geraakt hebben. Scholen die deze ouderverklaring hebben voorgelegd aan hun ouders hebben daarop ook soms verdrietige of boze reacties gekregen. De gebruikte terminologie had nooit gehanteerd mogen worden. Er bleek bij ouders soms ook onduidelijk te zijn waarvoor deze middelen precies bedoeld zijn.

Extra bekostiging

  • OCW ondersteunt scholen met kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti door middel van bijzondere bekostiging. Met deze bekostiging krijgen scholen de ruimte om extra beleid te ontwikkelen ten aanzien van het onderwijs aan de Roma- en Sintikinderen, bijvoorbeeld door extra ondersteuning te bieden aan deze kinderen of in te zetten op onderwijsmaterialen voor de taal- en spelontwikkeling.
  • De regeling hing vóór het schooljaar 2019-2020 samen met de gewichtenregeling voor de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Voorheen werd het aanvullende bedrag dat een school kreeg voor kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti gecorrigeerd indien dezelfde leerling al tot aanvullende achterstandsbekostiging op basis van de gewichtenregeling heeft geleid. Dit is niet langer mogelijk vanaf schooljaar 2019-2020 in verband met de nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen.
  • OCW heeft ervoor gekozen om de regeling aangepast te continueren. Bij 4 of meer kinderen van deze doelgroep per school wordt een bedrag per kind toegekend.
  • Schoolbesturen die bijzondere bekostiging aanvragen dienen aan te kunnen tonen dat het aantal opgegeven kinderen met een culturele achtergrond van de Roma- en Sinti klopt. Om dit te kunnen controleren, moet het schoolbestuur een bewijsstuk opnemen in de leerlingenadministratie waaruit blijkt dat het doorgegeven aantal klopt. Het ministerie van OCW kan inzage vragen in de leerlingenadministratie om het doorgegeven aantal te controleren. Dit wordt alleen gedaan door personen die daartoe bevoegd zijn. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de (controle op de) bijzondere bekostiging.
Meer informatie op de website van DUO
© 2023 OWRS. Realisatie door 2manydots